Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Vloertechniek BV en VFT Vloer- en FunderingsTechniek BV en specifiek bedoeld voor de gebruikers ervan. Onze website maakt geen gebruik van cookies, maar in voorkomende gevallen verzamelen wij wel persoonsgegevens. Daar waar op onze website links naar andere websites staan genoemd geldt: wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacy beleid van die betreffende websites.

Doel verwerking persoonsgegevens
Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is:

  • Afhandeling van een verzoek om informatie of het doen van een offerte
  • Werving van personeel / het in behandeling nemen van ( open ) sollicitaties

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken louter persoonsgegevens als daarvoor een grondslag is:

  • Wettelijke verplichting
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Er is toestemming van de betrokken persoon

Door het aanvragen van informatie, een offerte of het doen van een ( open ) sollicitatie geeft u aan van onze privacyverklaring kennis te hebben genomen, hiermee in te stemmen en uw toestemming te verlenen om uw persoonsgegevens te verwerken voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Uw rechten
Indien wij gebruik maken van de grondslag “toestemming” dan gelden omtrent door ons van u vastgelegde persoonsgegevens de volgende rechten:

  • Het recht om “vergeten” te worden
  • Het recht op inzage
  • Het recht op rectificatie en aanvulling
  • Het recht op beperking van de verwerking

Wij verwerken louter door uzelf verstrekte persoonsgegevens. Wij dragen die gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming over aan derden en u kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. Voor alle duidelijkheid: aan dat verzoek kunnen wij slechts voldoen als er geen wettelijke of contractuele grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens aanwezig is.

Voor klachten kunt u altijd bij ons terecht. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens wenden.
Indien er wijzigingen optreden in door u aan ons verstrekte persoonsgegevens dan verzoeken wij u dit per omgaande aan ons te melden.

Tot slot
Uw gegevens zullen niet buiten de EU worden verwerkt of opgeslagen en niet langer worden bewaard dan voor het doel noodzakelijk c.q. wettelijk verplicht.
Voor vragen of opmerkingen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Voor onze contactgegevens verwijzen wij u graag naar: https://www.vloertechniek.nl/contact/